ترک

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQRnZTVkwybzBQaW8/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNmkzTkNrWkZ6VzA/edit?usp=docslist_api


جمله عالم زین غلط کردند راه
کز عدم ترسند و آن آمد پناه

از کجا جوییم علم از ترک علم
از کجا جوییم سلم از ترک سلم

از کجا جوییم هست از ترک هست
از کجا جوییم سیب از ترک دست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر