تخلیه

یکدست بودن جمع

جدل

جمعهٔ مولانا

​​

https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQbklYVEJwSE5RRFU&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQSVE1MmUzbE9TeU0&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQUGt1OFVEeUhKXzA&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQZE5XSmFzWWMtY00&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQa0trWUhGVTdpVVU&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQb1ZDajlTY1h3NHc&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQZmNwNk9UMlI2bk0&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQbEQ3Q2Vyc1R1aGc&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQODY4cGxCLWhSVFk&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQYjE4Z0ZSRGxDeG8&authuser=0


مهسا:

داستان شخص احول یا دوبین:
استادی به شاگرد احولش گفت: برو از پستو شیشه ای را بیاور.
شاگرد رفت و گفت: دو شیشه هست کدام را بیاورم؟!
استاد گفت: یک شیشه هست همان را بیاور.
شاگرد دوباره گفت: دو تا هست.
استاد گفت: یکی از شیشه ها را بشکن و آن یکی رو بیاور.
شاگرد یکی از شیشه ها را شکست و دید شیشه ای باقی نماند.
انسان اسیر هویت فکری و اسیر پندارها، احول می شود و پیوسته اسیر دوگانه هاست.
در امور بیرونی دچار دو نوع دید یعنی دید واقعی و اعتباری هست. مثلا وقتی میبینیم شخصی آرام یا تند راه می رود ، این واقعیت است اما ذهن به این دید واقعی اکتفا نمیکند و امور اعتباری و تعبیر و تفسیرها را هم بکار می برد و مثلا می گوید این نحوه ی راه رفتن او متشخصانه هست یا موقرانه و...، به این ترتیب دچار دویی می شود. در صورتی که دید دوم یعنی دید اعتباری واقعیت ندارد.
جز امور بیرونی، در امور درونی هم دچار دوگانگی است. لحظه ای می گوید من حقیر هستم و لحظه ای بعد می گوید من متشخص هستم. یا می گوید من حقیر هستم و باید در آینده متشخص بشوم. در صورتی که هیچ کدام از اینها واقعیت ندارد و تا زمانی که خواستن هست،  دو بینی وهویت فکری و نفس هم تداوم دارد. وقتی دوگانگی تمام می شود که سکوت را تجربه کندم و به مشاهده ی افکار بنشیند و از اون ها جدا نباشد.قبل از عضویت

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNjl5TTNWNXJLRlk/edit?usp=docslist_api

هزینه برای دل

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWmFiaEkwc2pzOTQ/edit?usp=docslist_api

علم، علم!

دربارهٔ لم «مرگ اختیاری بر لذتهای کوچک»
نوع بهتر آن:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZFVxNkVqeW5NMFE/edit?usp=docslist_api


دربارهٔ بازی جوکر

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVkRiUFRMWFkzV3M/edit?usp=docslist_api

پراتوفونگو


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQLXAxMkR4U1JvTUU/edit?usp=docslist_api


درک


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQS1J0Nnp4SVJONHc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQem9tbmpzSWxPeUk/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSzVIN2g0OWtrb3M/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQ0hYOUJuZzc0WE0/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVldOcXgtNGhtZ1U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQaHZsbU1CbHFoNDQ/edit?usp=docslist_api


تدبر

بحث قرآنی هفته، که توسط عطیه خانم ارائه می‌شود:

متاسفانه فایل‌های نظرها درباره این موضوع را که خیلی هم مفصل بود، ندارم. یا پیدا کردنشام دشوار است و وقت‌گیر.

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZmtJbVdSZ18yeHM/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQMWxhbERpM1N2Yzg/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTlhsZUx1RGlEODQ/edit?usp=docslist_api

لم مُردن بر لذت‌های کوچک

تمرین گروهی این هفته، همراه با توضیحات:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVzQtd0ZNQ1VTamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQbTJmdk5PYUFpamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVE5GbW02RXRsd0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZnVhN1dzaFBWYms/edit?usp=docslist_api


غزل

با صدا و لهجهٔ افغان امین:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSTFkLXoyZEZsWTA/edit?usp=docslist_api

لم ارتباط با حس‌ها

هر هفته یک لم معرفی و در طول هفته بصورت گروهی آن را تمرین می‌کنیم:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTThBZHBQbV9CRFk/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTU5LbEdwTGhlN0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQemtfSkI2b2hPcms/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdlBXSFdoQkRXbUE/edit?usp=docslist_api


خودشناسی، فردی یا جمعی؟


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWGJFdnJsNm5yRU0/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQWpwVHhWbEtUM3M/edit?usp=docslist_api


درخواست عضویت


دوستانی که برای عضویت در گروه خودشناسی همراه تماس می گیرند، حتماً قبل از تماس این یادداشت را بخوانند و عمل کنند:

http://minimal.panevis.com/2014/11/blog-post_48.html

بدون عمل به یادداشت فوق، لطفاً تماس نگیرند.

جمعهٔ مثنوی


   این جمعه هم دوستان از مثنوی خواندند:
رضا:

آنچِ حقست اقرب از حبل الورید
تو فکنده تیرِ فکرت را بعید

ای کمان و تیرها بر ساخته
صید نزدیک و تو دور انداخته

هرکه دوراندازتر او دورتر
وز چنین گنجست او مهجورتر
"مثنوی معنوی"

در خودشناسی جهت حرکت به یک " سو"  است و آن :
دیدن واقعیت بدون برچسب گذاری و تفسیر و تعبیر از طریق شناخت مکانیزم ذهن . یا دیدن واقعیت همانگونه که هست و با آن یکی شدن ( تجربه وحدت و سکوتِ درونی ) است.
 این در حالیست که تمام حرکاتِ ذهنِ آلوده به هویت فکری (افکار ، احساسات، خواسته ها و امیال ) در جهتِ مخالف است . یعنی این ذهن ، با انواعِ ترفندها و حیله ها ( مقایسه کردن ، ملامت کردن ، برچسب گذاری ، پشیمانی از گذشته ، پریشانی و سناریو نویسی برای آینده و ... ) در جهتِ تفسیر و تعبیر واقعیت است و می کوشد تا انسان را از واقعیت و اکنون دور سازد و به این وسیله رنج و خشم را بر روح و روان حاکم سازد. هرقدر ذهن آلوده تر به هویت فکری باشد فاصله اش از واقعیت و اکنون بیشتر و در نتیجه رنج هم بیشتر است و بالعکس.روزه سکوت!


   عرض می‌شود که روزهای چهارشنبه روز روزهٔ سکوت است در گروه. دیروز جوکر موفق شد با ترفندهایش چند نفر از دوستان را به حرف بکشاند و روزه‌شان شکسته شود.

   یاد آن داستان چهار نمازگزار هندو در مثنوی معنوی مولانا افتادیم و سهراب آن را برایمان خواند:

 


محکمات و متشابهات

جمعهٔ مثنوی

جوکر


   یکی از لم‌هایی که در گروه اجرا می‌شود، لم یا بازی جوکر است. شکل تمثل یافتهٔ بیرونی هویت فکری.

   ما تا زمانیکه با مطالب خودشناسی آشنا نشده‌ایم، متوجه وجود(خیالی) هویت و این فکر اضافی که از صبح تا شب در گوشمان وز وز و زر زر می‌کند، نیستیم. تصور می‌کنیم اینکه دائماً با خودمان در حال حرف زدنیم، یک روند عادی زندگی‌ست! در حالیکه حرف خودشناسی اینست که این یک زائده است، یک تفکر زائد و اضافی و مخرب است. چرا که انسان بصورت ذاتی و فطری در سکوت است. این حرف زدن فکری، در حقیقت عارضه‌ای‌ست که بما تحمیل شده.

خب، وقتی سراغ خودشناسی می‌آییم متوجه این بلای زر زر کننده می‌شویم. و راه برخورد با آن نیز در جریان خودشناسی بما یاد داده می‌شود...

در بازی جوکر، دو نفر نقش هویت فکری یا همان شیطان یا نفس را بصورت بیرونی بازی می‌کنند. همان کارها و حرفها و فکرهایی را که هویت فکری یا همان «من»، در درون ذهنمان بما القاء می‌کند را جوکرها در بیرون به اعضاء القاء می‌کنند. مانند: حس ملامت دادن، مقایسه کردن، انسان‌ها را بجان هم انداختن بوسیلهٔ ابزارهای هویتی و شخصیتی، احساس نارضایتی از وضع موجود دادن به اعضاء و ... خلاصه تمام خصوصیات نفس را جوکرها بصورت بیرونی اجرا می‌کنند.

و اعضاء هم باید همان برخوردی که در مطالب خودشناسی یاد داده شده، با جوکرهای گروه داشته باشند....

این چند فایل، بعنوان مثال، از یکی از جوکرهای این هفتهٔ گروه خودشناسی‌ست. مخاطب این جوکر، پانویس است.


 

 
+ بازی دیگری نیز در طی دو سه ماه گذشته بصورت هفتگی اجرا کردیم، بنام «صندلی داغ» که در خود سایت panevis.com بصورت گزیده دربارهٔ آن بزودی خواهید خواند و شنید. انشالله.جمعهٔ مثنوی معنوی

خرافات

نقل قول


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQODRyUDFCb3FoY00/edit?usp=docslist_api

ترک

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQRnZTVkwybzBQaW8/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNmkzTkNrWkZ6VzA/edit?usp=docslist_api


جمله عالم زین غلط کردند راه
کز عدم ترسند و آن آمد پناه

از کجا جوییم علم از ترک علم
از کجا جوییم سلم از ترک سلم

از کجا جوییم هست از ترک هست
از کجا جوییم سیب از ترک دست

شعر

غزلی با صدای امین

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWkFsLUtpSk8waDg/edit?usp=docslist_api

پخش فایلهای صوتی

دوستانی پیام داده‌اند که نمی‌توانند بعضی فایلها را پخش کنند(بشنوند).

بعضی فایلها پسوندشان aac است و به mp3 تغییر داده شده. شاید اگر آنرا به aac برگردانید، درست پخش شوند. بعضی هم wav .

اما راه بسیار راحت اینست که یک برنامه پخش کننده قوی مانند windows media classic player یا برنامه  vlc media player  را روی کامپیوتر خود نصب کنید، تا هر فایلی را با هر فرمت و پسوندی برایتان پخش کند.

برنامه های مذکور را از سایت filehippo.com می توانید برایگان دریافت کنید.


لم سوم شخص

 
https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQcVFHRHVkclh1SVU/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQaEc3cEFWcTVLTkU/edit?usp=docslist_api


تعبیر


از مهسا و حمید

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQOFFHc1N5WmdwZUE/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQT19yODhLbmc2ZE0/edit?usp=docslist_api

حمید جان، اصل اینه که اول از همه، بعد از اون داد زدن یا هر رفتاری که داشتم، ملامت نباشه. ملامت نکنم. متوجه بشم که الان می‌خواد ملامت کنه.

ما به ملامت کردن هم شرطی شده‌یم. این خیلی نکته مهمیه که ملامت خودش باعث گیج و گول کردن و آشفتگی ذهن میشه. فشار زیادی میاره تا انسان نتونه اونچه در ذهن میگذره رو با دقت و آرامش  تماشا کنه

بعد، دیدن ذهنه. اینکه ببینم توی اون جریان رفتارم چطور روی رفتارو عملم برچسب زدم. همین.
بدون ملامت.

ترقه

و تضاد!

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNEE5cnBmNGFISkE/edit?usp=docslist_api

ازدواج

سه‌شنبه‌ها روز بحث دربارهٔ موضوع خاص است.

قسمتهایی از بحث شیرین ازدواج!


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQcmg1d3ZVc2FmVjQ/edit?usp=docslist_api
 

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdjRiZV96NXNWMlE/edit?usp=docslist_api
 

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQX2JUUjJBLUY3ZUk/edit?usp=docslist_api
 

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZVdvd2RINFFycVE/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSF9mLU5DOUh2cTA/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSFVnaU5UWTVyOTQ/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQRFAtaGdSNW5WcWs/edit?usp=docslist_api

 

بنشینم و صبر پیش گیرم

گهگاه دوستان با شعرخوانی‌شان صفایی می‌دهند.

قسمتی از ترجیع‌بند زیبای سعدی با صدای ناصر

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQOGhrX1NHd0JXVnc/edit?usp=docslist_api

از «نگاه در سکوت»

پنج‌شنبه‌ها روز کتاب‌خوانی‌ست. و بحث و گفتگو دربارهٔ آن.

بخشهایی از «نگاه در سکوت» را تی‌تی می‌خواند:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZUhnWnF1T3NmZ2s/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWmxxaXVSb2ROZjQ/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdjIzcnc5X0o0WVE/edit?usp=docslist_api

اضطرار

سهراب برایمان مثنوی می‌خواند:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQcWFYd29qQWlOZFk/edit?usp=docslist_api

از «فیه ما فیه»

روزهای جمعه مولاناخوانی‌ست برنامهٔ گروه.

کمی از فیه ما فیه خواندیم چند هفته پیش

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQaVQ3QkZZX2I4eDQ/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQnRSODJzaXVvTjQ/edit?usp=docslist_api

سواد


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQaUpsTzFubGZwREE/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTWJHYXNHUzRsREU/edit?usp=docslist_api

طلب

سهراب:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQXhFY2dSTVo0aVk/edit?usp=docslist_api

گر   نکردی    زندگانی   منیر
یک دو دم مانده ست مردانه بمیر

میگه اگر تا حالا حیات درخشانی نداشتی، از زندگانی تو یکی دو لحظه دیگر باقی مانده است. مردانه بمیر.

من پسرم!

امروز
پارک ساعی تهران

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQmNZbkhxRXo4R1E/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQYldXSUp3Vnc1Zk0/edit?usp=docslist_api

گزیده‌های جمعه


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQOWpLTmJDSkFLa2c/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQMDBVU1RyT0xvcXM/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQUGh5dXVlNXVuWmM/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQUVVLX1dQbksyVlU/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTEZ5Q0tvNXpfQTg/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQLVhyMlpUcFRlQUk/edit?usp=docslist_api

جمعه‌های مثنوی

رضا:
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻇﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥِ ﻣﻦ ﻧﺠﺴﺖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﻦ
..............................................
آﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﻣﺎﺭ
ﻫﻢ ﻭﯼ ﺍﻧﺪﺭ ﭼﺸﻢ ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﺭ

ﺯﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺖ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﻔﺮ ﺍﻭﺳﺖ
ﻭﺍﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺩﻭﺳﺖ

ﮐﺎﻧﺪﺭﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻓﻌﻞ ﻫﺴﺖ
ﮔﺎﻩ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺷَﺴﺖ

ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺪ ﻣﺮﻭ ﺭﺍ ﺯﺷﺖ ﺩﯾﺪ
ﭼﺸﻢ ﻓﺮﻉ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ

ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﻪﯼ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﻥ
ﻫﺮﭼﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﮕﺮﺩﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ

تفسیر بیت اول:
ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ " ﻣﻦ " ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖِ
ﺧﺎﻃﺮِ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ‏( ﻇﻦ ﻫﺎ ‏)ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ " ﻣﻦ " ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ " ﻣﻦ " ﻫﯿﭽﮕﺎﻩﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯﺁﻧﻬﺎ " ﻣﻦ " ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ     " ﺁﻥ" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .

تفسیر بقیه ابیات:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﮑﻮﺱ ؛ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﻗﻒ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡِ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖِ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺑﯽِ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳَﺮﺯﺩ ﺩﯾﮕﺮﻧﻤﯽ ﺭﻧﺠﻢ . ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺍﻡ
ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻨﻄﺒﻖ نیست . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ بدانم ذهن با تصاویر افراد مواجه است تا خشم تولید نشود و به تبع رنج متوقف شود.

جوکر، واکنش، شنیدن

سه فایل از سه موضوع جدا و متفاوت که امروز در گروه مطرح شده.

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNS1YYUJ6d2NPQ2s/edit?usp=docslist_api

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdFlVNU5ZSUw0azQ/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQMXRJR0JET2NQVW8/edit?usp=docslist_apiنظــرات

تغییر منبع دانلود


   بدرخواست دوستان، سیستم ابری آرشیو فایل‌ها، از مدیافایر به گوگل‌درایو تغییر داده شد.

   اگر باز هم دوستان برای دانلود فایل‌ها مشکل دارند، اعلام کنند.اتلاف انرژی

قله

گروهیات    دیروز خدمت دوستان گروه خودشناسی عرض می‌کردم که بنده از وقتی این گروه راه افتاده، وقت نمی‌کنم به سایت و پادکستها رسیدگی کنم و مطلب و محتوی بگذارم. قبلاً هم سعی داشتم هر از گاهی بعضی مطالب گروه را بصورت یک پست جمع و جور روی سایت بگذارم که متاسفانه آنها هم روی هم تلنبار شده‌اند و فرصتش را نکردم.

   حالا با راه‌اندازی این بخش گروهیات، سعی می‌کنم گزیده‌هایی از فایلهای صوتی گروه را بصورت فی المجلس همان لحظه راهی سیستم ابری یا همان cloud کنم تا دوستانی که در «گروه خودشناسی همراه» عضو نیستند، از بعضی محتوی‌ها و مطالب عمومی این گروه بتوانند استفاده کنند.

   روش استفاده هم خیلی ساده است: در هر پست، لینک دانلود فایل صوتی گذاشته می‌شود. کافی‌ست روی آن لینک کلیک کرده و فایل مورد نظر را بصورت آنلاین بشنوید یا دانلود کنید. همین!

   مثلاً برای شروع، این لینک را می‌توانید باز کنید و ایدهٔ ایجاد بخش گروهیات سایت، که دیروز در گروه مطرح شد را بشنوید:

https://drive.google.com/uc?id=0B8IOpSLtMugQUk4xcFNoQlNKN2s&export=download

   خوشبختانه گروه خوبی تشکیل شده و کم و زیاد، دوستان جدیت دارند. به دوستانی که در گروه عضو نیستند و تماس گرفته بودند و ریجکت شده‌اند، این مسیر مطالعاتی را پیشنهاد کرده‌ام. اگر این عزیزان هم جدی باشند و همت داشته باشند، این مسیر، مسیر خوبی‌ست و مفید برای شروع از صفر. و بعد از آن، می‌توانند برای شرکت در گروه، درخواست دهند.

   دوستان هر پیشنهادی دارند برای بهتر شدن کار، ارائه دهند.

   شاداب باشید.