تخلیه

یکدست بودن جمع

جدل

جمعهٔ مولانا

​​

https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQbklYVEJwSE5RRFU&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQSVE1MmUzbE9TeU0&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQUGt1OFVEeUhKXzA&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQZE5XSmFzWWMtY00&authuser=0


https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQa0trWUhGVTdpVVU&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQb1ZDajlTY1h3NHc&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQZmNwNk9UMlI2bk0&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQbEQ3Q2Vyc1R1aGc&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQODY4cGxCLWhSVFk&authuser=0https://drive.google.com/open?id=0B8IOpSLtMugQYjE4Z0ZSRGxDeG8&authuser=0


مهسا:

داستان شخص احول یا دوبین:
استادی به شاگرد احولش گفت: برو از پستو شیشه ای را بیاور.
شاگرد رفت و گفت: دو شیشه هست کدام را بیاورم؟!
استاد گفت: یک شیشه هست همان را بیاور.
شاگرد دوباره گفت: دو تا هست.
استاد گفت: یکی از شیشه ها را بشکن و آن یکی رو بیاور.
شاگرد یکی از شیشه ها را شکست و دید شیشه ای باقی نماند.
انسان اسیر هویت فکری و اسیر پندارها، احول می شود و پیوسته اسیر دوگانه هاست.
در امور بیرونی دچار دو نوع دید یعنی دید واقعی و اعتباری هست. مثلا وقتی میبینیم شخصی آرام یا تند راه می رود ، این واقعیت است اما ذهن به این دید واقعی اکتفا نمیکند و امور اعتباری و تعبیر و تفسیرها را هم بکار می برد و مثلا می گوید این نحوه ی راه رفتن او متشخصانه هست یا موقرانه و...، به این ترتیب دچار دویی می شود. در صورتی که دید دوم یعنی دید اعتباری واقعیت ندارد.
جز امور بیرونی، در امور درونی هم دچار دوگانگی است. لحظه ای می گوید من حقیر هستم و لحظه ای بعد می گوید من متشخص هستم. یا می گوید من حقیر هستم و باید در آینده متشخص بشوم. در صورتی که هیچ کدام از اینها واقعیت ندارد و تا زمانی که خواستن هست،  دو بینی وهویت فکری و نفس هم تداوم دارد. وقتی دوگانگی تمام می شود که سکوت را تجربه کندم و به مشاهده ی افکار بنشیند و از اون ها جدا نباشد.قبل از عضویت

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQNjl5TTNWNXJLRlk/edit?usp=docslist_api

هزینه برای دل

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWmFiaEkwc2pzOTQ/edit?usp=docslist_api

علم، علم!

دربارهٔ لم «مرگ اختیاری بر لذتهای کوچک»
نوع بهتر آن:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZFVxNkVqeW5NMFE/edit?usp=docslist_api


دربارهٔ بازی جوکر

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVkRiUFRMWFkzV3M/edit?usp=docslist_api

پراتوفونگو


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQLXAxMkR4U1JvTUU/edit?usp=docslist_api


درک


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQS1J0Nnp4SVJONHc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQem9tbmpzSWxPeUk/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSzVIN2g0OWtrb3M/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQ0hYOUJuZzc0WE0/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVldOcXgtNGhtZ1U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQaHZsbU1CbHFoNDQ/edit?usp=docslist_api


تدبر

بحث قرآنی هفته، که توسط عطیه خانم ارائه می‌شود:

متاسفانه فایل‌های نظرها درباره این موضوع را که خیلی هم مفصل بود، ندارم. یا پیدا کردنشام دشوار است و وقت‌گیر.

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZmtJbVdSZ18yeHM/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQMWxhbERpM1N2Yzg/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTlhsZUx1RGlEODQ/edit?usp=docslist_api

لم مُردن بر لذت‌های کوچک

تمرین گروهی این هفته، همراه با توضیحات:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVzQtd0ZNQ1VTamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQbTJmdk5PYUFpamc/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQVE5GbW02RXRsd0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQZnVhN1dzaFBWYms/edit?usp=docslist_api


غزل

با صدا و لهجهٔ افغان امین:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQSTFkLXoyZEZsWTA/edit?usp=docslist_api

لم ارتباط با حس‌ها

هر هفته یک لم معرفی و در طول هفته بصورت گروهی آن را تمرین می‌کنیم:

https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTThBZHBQbV9CRFk/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQTU5LbEdwTGhlN0U/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQemtfSkI2b2hPcms/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQdlBXSFdoQkRXbUE/edit?usp=docslist_api


خودشناسی، فردی یا جمعی؟


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQWGJFdnJsNm5yRU0/edit?usp=docslist_api


https://docs.google.com/file/d/0B8IOpSLtMugQQWpwVHhWbEtUM3M/edit?usp=docslist_api


درخواست عضویت


دوستانی که برای عضویت در گروه خودشناسی همراه تماس می گیرند، حتماً قبل از تماس این یادداشت را بخوانند و عمل کنند:

http://minimal.panevis.com/2014/11/blog-post_48.html

بدون عمل به یادداشت فوق، لطفاً تماس نگیرند.

جمعهٔ مثنوی


   این جمعه هم دوستان از مثنوی خواندند:
رضا:

آنچِ حقست اقرب از حبل الورید
تو فکنده تیرِ فکرت را بعید

ای کمان و تیرها بر ساخته
صید نزدیک و تو دور انداخته

هرکه دوراندازتر او دورتر
وز چنین گنجست او مهجورتر
"مثنوی معنوی"

در خودشناسی جهت حرکت به یک " سو"  است و آن :
دیدن واقعیت بدون برچسب گذاری و تفسیر و تعبیر از طریق شناخت مکانیزم ذهن . یا دیدن واقعیت همانگونه که هست و با آن یکی شدن ( تجربه وحدت و سکوتِ درونی ) است.
 این در حالیست که تمام حرکاتِ ذهنِ آلوده به هویت فکری (افکار ، احساسات، خواسته ها و امیال ) در جهتِ مخالف است . یعنی این ذهن ، با انواعِ ترفندها و حیله ها ( مقایسه کردن ، ملامت کردن ، برچسب گذاری ، پشیمانی از گذشته ، پریشانی و سناریو نویسی برای آینده و ... ) در جهتِ تفسیر و تعبیر واقعیت است و می کوشد تا انسان را از واقعیت و اکنون دور سازد و به این وسیله رنج و خشم را بر روح و روان حاکم سازد. هرقدر ذهن آلوده تر به هویت فکری باشد فاصله اش از واقعیت و اکنون بیشتر و در نتیجه رنج هم بیشتر است و بالعکس.روزه سکوت!


   عرض می‌شود که روزهای چهارشنبه روز روزهٔ سکوت است در گروه. دیروز جوکر موفق شد با ترفندهایش چند نفر از دوستان را به حرف بکشاند و روزه‌شان شکسته شود.

   یاد آن داستان چهار نمازگزار هندو در مثنوی معنوی مولانا افتادیم و سهراب آن را برایمان خواند:

 


محکمات و متشابهات

جمعهٔ مثنوی